Piosenka anglojęzyczna

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PIOSENKI ANGLOJĘZYCZNEJ 

2nd ENGLISH SONG CONTEST


ORGANIZATORZY:

  • Zespół Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Publicznego i Przedszkola w Otfinowie
  • Monika Sądel – nauczyciel języka angielskiego
  • Samorząd Uczniowski

CELE:

1.Zachęcenie do nauki języka angielskiego;

2.Alternatywna forma ustnej komunikacji językowej;

3.Obcowanie z kulturą krajów anglojęzycznych.

UCZESTNICY:

Soliści

KRYTERIA OCENY

Językowe:

- słownictwo: poziom językowy, znajomość słownictwa występującego w tekście

- wymowa

- poprawność gramatyczna

Muzyczne:

- dobór repertuaru

- rozumienie treści utworu

- interpretacja utworu

- dykcja

- ogólny wyraz estetyczno – artystyczny

 

TERMINY

Zgłoszenia – do 8 lutego 2013r.       

Planowany termin Konkursu – początek marca 2013r.


Przepisy dodatkowe szkolnego konkursu piosenki anglojęzycznej

1.Teksty wykonywanych piosenek oraz ścieżkę dźwiękową na nośniku audio CD należy dostarczyć  

   do organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed występem

2.Ścieżki dźwiękowe (akompaniament) nie mogą mieć nagranego wokalu. Dopuszcza się uzasadniony

   artystycznie, czasowy pół - playback (np. fragment refrenu)

3.Uczestnicy wykonują tylko jeden utwór.

4.Organizator ustala kolejność występów i zawiadamia o niej uczestników dzień przed Konkursem

5.Laureaci konkursu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

6.Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

7.O wszelkich zmianach uczestnicy zostaną osobiście poinformowani przez organizatora.