Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Projekt edukacyjny

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. wprowadza  nowe zadanie dla wszystkich gimnazjów jakim jest projekt edukacyjny. Jest to zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
Jest on realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego,
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
3) wykonanie zaplanowanych działań,
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego
Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego ma wpływ na jego ocenę  z zachowania.
Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, ale tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach (losowe, zdrowotne).     

W bieżącym roku szkolnym projekt edukacyjny będzie realizowany przez uczniów klas drugich  naszego Gimnazjum.

 

 Regulamin realizacji projektu Gimnazjum w Otfinowie 
1. Uczniowie są zobowiązani do realizacji projektu gimnazjalnego.

2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela
i obejmuje następujące działania:
a. wybranie tematu projektu edukacyjnego;
b. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
c. wykonanie przewidzianych działań;
d. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
4. Udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania, zgodnie z zapisami statutu szkoły. Wkład ucznia w realizację projektu może być też uwzględniony w ocenianiu przedmiotowym.
5. Udział ucznia w projekcie i temat projektu jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum.
6. Tematyka projektu może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
7. Czas trwania projektu jest uzależniony od jego problematyki, ale nie powinien być krótszy niż miesiąc i dłuższy niż pół roku. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć realizację projektu, maksymalnie do jednego roku szkolnego.
8. Zespoły uczniowskie liczą od 3 do 6 osób. W szczególnych przypadkach opiekun może zdecydować o większej liczbie członków zespołu.
9. Zespoły projektowe mogą być klasowe, międzyklasowe lub międzyoddziałowe.
10. Opiekun projektu ma za zadanie:
a. wspierać zespół uczniów i udzielać niezbędnej pomocy na wszystkich etapach realizacji projektu (ustalenie zasad pracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie działań, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu);
b. ocenić udział ucznia w projekcie, uwzględniając: aktywność na wszystkich etapach realizacji, samoocenę ucznia i ocenę zespołu;
c. udzielać uczniowi informacji zwrotnej o jego pracy nad projektem.
11. Uczniowie – członkowie zespołu projektowego – mają za zadanie:
a. aktywnie uczestniczyć w realizacji projektu na wszystkich jego etapach (ustalenie zasad pracy, wybór tematu projektu, określenie celów, zaplanowanie działań, podział zadań i ich wykonanie, publiczne przedstawienie rezultatów projektu);
b. pracować z członami zespołu i opiekunem projektu;
c. dokonać samooceny oraz oceny innych członków zespołu.
12. Wychowawca ma za zadanie:
a. na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, poinformować uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
b. współpracować z opiekunem projektu realizowanego przez uczniów jego klasy.
13. Nauczyciele niebędący opiekunami udzielają wsparcia uczniom realizującym projekt, którzy zwrócą się do nich o pomoc.
14. Dyrektor szkoły stwarza warunki do realizacji projektu w ramach posiadanych środków.
15. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.
16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia
w projekcie edukacyjnym, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu.
W takich sytuacjach na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
17. Obowiązkowa dokumentacja projektu, która pozostaje w szkole, ma postać Karty Projektu zawierającej: temat projektu, cele, harmonogram działań, czas realizacji, skład zespołu projektowego, nazwisko opiekuna. O pozostałych dokumentach niezbędnych do realizacji projektu decyduje opiekun.

 

Kryteria oceny  zachowania

Do zawartych w STATUCIE Gimnazjum kryteriów oceniania zachowania uczniów dodaje się wynikające z realizacji projektu następujące wymagania:

 

Ocenę WZOROWĄ otrzymuje uczeń, który:

  • wykazał się dużą samodzielnością, aktywnością i kreatywnością na wszystkich etapach realizacji projektu, wzorowo pełnił swoją rolę w zespole, wspierał działania innych.

Ocenę BARDZO DOBRĄ  otrzymuje uczeń, który:

  • aktywnie uczestniczył we wszystkich etapach realizacji projektu, samodzielnie realizował zadania, bezkonfliktowo pracował w zespole.

 

Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

  • brał udział w większości działań projektowych, wykonywał przydzielone mu zadania, pracował w zespole.

 

Ocenę POPRAWNĄ otrzymuje uczeń, który:

  • włączał się w część działań projektowych; podczas wykonywania zadań korzystał z pomocy innych członków zespołu, przez co opóźniał pracę lub powodował konflikty.

 

Ocenę NIEODPOWIEDNIĄ otrzymuje uczeń, który:

  • przystąpił do pracy w zespole, lecz nie zrealizował żadnego z przydzielonych zadań, mimo wsparcia udzielonego mu przez innych członków grupy.

 

Ocenę NAGANNĄ  otrzymuje uczeń, który:

 

  • Uczeń odmówił udziału w projekcie lub był członkiem zespołu projektowego, ale nie wykonywał żadnych zadań i celowo utrudniał pracę innym.