Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

PROCEDURY REAGOWANIA

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

 

PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA WEWNĘTRZNYCH   I ZEWNĘTRZNYCH ZAGROŻEŃ FIZYCZNYCH  W SZKOLE I ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA CYFROWEGO

 

 

 

Opracowano na podstawie dokumentu Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna Szkoła”  jako zbiór rekomendacji i wytycznych dla dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły.

 

 

Zagrożenia zewnętrzne

 • Ogólne zasady ewakuacji z miejsca zagrożenia
 • Wtargnięcie napastnika (terrorysty)
 • Podłożenie ładunku wybuchowego
 • Podłożenie podejrzanego pakunku
 • Skażenie chemiczne, biologiczne

Zagrożenia wewnętrzne:

 • Wystąpienie agresywnych zachowań w szkole lub tzw. fali
 • Znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych
 • Wystąpienie kradzieży lub wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych
 • Wystąpienie przypadków pedofilii w szkole
 • Rozpowszechnianie pornografii w szkole przez ucznia
 • Wystąpienie przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów
 • Wystąpienie przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole
 • Wypadek ucznia w szkole
 • Wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego
 • Wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

Zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego

 • Dostęp do treści szkodliwych, niepożądanych, nielegalnych
 • Cyberprzemoc
 • Naruszenia prywatności dotyczące nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika szkoły
 • Zagrożenia dla zdrowia dzieci w związku z nadmiernym korzystaniem z Internetu
 • Nawiązywanie niebezpiecznych kontaktów w Internecie - uwodzenie, zagrożenie pedofilią
 • Seksting, prowokacyjne zachowania i aktywność seksualna jako źródło dochodu osób nieletnich
 • Bezkrytyczna wiara w treści zamieszczone w Internecie, nieumiejętność odróżnienia treści prawdziwych od nieprawdziwych, szkodliwość reklam
 • Łamanie prawa autorskiego
 • Zagrożenia bezpieczeństwa technicznego sieci, komputerów i zasobów

Zagrożenia zewnętrzne

 • Ogólne zasady ewakuacji z miejsca zagrożenia
 • Wtargnięcie napastnika (terrorysty)
 • Podłożenie ładunku wybuchowego
 • Podłożenie podejrzanego pakunku
 • Skażenie chemiczne, biologiczne