Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej

w

Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

§ 1

 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
 4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele-wychowawcy świetlicy.
 5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
 6. W świetlicy obowiązują ogólnoszkolne warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 7. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający w świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.

 

§ 2

Cele i zadania

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji oraz spożycia gorących posiłków.
 2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:
 •  Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej
 • Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny
 • Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień
 • Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego
 • Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia
 • Współpraca z rodzicami (opiekunami) i nauczycielami wychowanków, a także ze specjalistami zatrudnionymi w szkole
 1. Ponadto, świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.

 

§ 3

 

Organizacja pracy w świetlicy

 1. Czas pracy świetlicy trwa od godziny 7.00 do godziny 15:00.
 2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
 3. Zapisy do świetlicy odbywają się od pierwszego dnia roku szkolnego do pierwszego zebrania z rodzicami w danym roku szkolnym.
 4. W miarę potrzeb rodziców (opiekunów) i możliwości szkoły zapisanie dziecka do świetlicy jest możliwe od września do czerwca danego roku szkolnego.
 5. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25 wychowanków.
 6. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, żywego słowa, ruchowe i rekreacyjne, dydaktyczne i inne.
 7. Plan dnia jest określony w ramowym rozkładzie dnia.
 8. Ramowy rozkład dnia jest określeniem alternatywnych działań podejmowanych przez wychowanków pod kierunkiem wychowawców świetlicy w przybliżonych ramach czasowych.
 9. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.
 10. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w e-dzienniku zajęć świetlicy.

  

§ 4
  

Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:
 • Opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej
 • Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.
 • Zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią.
 • Udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych.
 • Pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
 • Pomocy w nauce.
 • Życzliwego i podmiotowego traktowania.
 • Otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień.
 • Korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy.
 • Poszanowania swojej własności.
 • Higienicznych warunków przebywania w świetlicy
 • Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do:
 • Przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy.
 • Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.
 • Przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy.
 • Respektowania poleceń nauczyciela.

 

§ 5
  

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy

 1. Rodzice (opiekunowie) uczniów mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy.
 3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
 4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji  lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.
 5. W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do dyrektora szkoły.
 6. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.
 7. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do respektowania regulaminu świetlicy.
    

§ 6

Nagrody i kary

 1. Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik konkursów może otrzymać nagrodę.
 2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział  w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, kulturę osobistą i inne postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych.
 3. Nagrody:
 •  Wyróżnienie - pochwała wobec grupy
 •  Pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy
 • Pochwała przekazana rodzicom (opiekunom)
 • Pochwała pisemna w e-dzienniku
 1. Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy, "Kodeksu wychowanka świetlicy" i zasad (dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.
 2. Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów świetlicowych.
 3. Kary:
 • Upomnienie ustne na forum grupy
 • Upomnienie ustne na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy
 • Poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów)
 • Uwaga pisemna w e-dzienniku
 • Upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły

 

§ 7
  

Zadania nauczyciela - wychowawcy świetlicy

 1. Wychowawca w świetlicy szkolnej:
 •  Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy
 • Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci
 • Dzieciom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań
 • Przestrzega ustaleń zawartych w Regulaminie świetlicy
 • Bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, Regulaminu świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy
 • Realizuje roczny plan pracy świetlicy, z uwzględnieniem ramowego rozkładu dnia, prowadzi zajęcia z dziećmi
 • Dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy
 • Systematycznie prowadzi e-dziennik zajęć świetlicy
 • Sumiennie wypełnia obowiązki
 • Zapoznaje uczniów z regulaminem świetlicy i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie
 • Dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym.

 

§ 8

Powierzanie opiece i odbieranie

 1. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.
 2. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
 3. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
 4. Dziecko, które samo wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców (opiekunów). Jeśli jest to informacja w e-dzienniku, to wychowawca ma obowiązek  ją przechować w dokumentacji świetlicy.

Za dziecko, które za pisemną zgodą rodzica (opiekuna) samo wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun) czyli osoba wydająca zgodę.

 1. W przypadku odbioru dziecka przez osoby inne niż rodzice (opiekunowie) wymagane jest pisemne upoważnienie.
 2. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze rodzeństwo wyrażają zgodę i oświadczenia na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze szkoły do domu.

 

§ 9

 

Sytuacje wyjątkowe

 1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy przekazuje  telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia.
 2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.

 

§ 10

Dokumentacja świetlicy

Dokumentacja świetlicy to:

 1. Regulamin świetlicy regulamin dowozów, regulamin zachowania się w autobusie szkolnym, regulamin stołówki szkolnej.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Ramowy rozkład dnia.
 4. E-dzienniki zajęć świetlicy.
 5. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
   

 

§ 11

Wyposażenie świetlicy

 1. Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Świetlica szkolna jest wyposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 3. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości o mienie szkolne.
   

 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy z dyrektorem.
 2. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły..
 3. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor szkoły.
    

Regulamin świetlicy wchodzi w życie z dniem 02.09.2019.