Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016  L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, iż:

Administratorem danych osobowych Pani/Pana Dziecka jest Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie, Otfinów 58, 33-250 Otfinów.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w sprawie przetwarzania danych możliwy jest w szkole, poprzez email: otfgim@interia.pl lub tel. 14 645 23 06.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) w celu:

1)      realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego lub rocznego przygotowania przedszkolnego;

2)      w innych przypadkach dane osobowe Pani/Pana Dziecka przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Kategoria przetwarzanych danych osobowych: dziecka: imię i nazwisko, PESEL, adres, data i miejsce urodzenia oraz imiona rodziców.

5. Odbiorcami danych osobowych Pana/Pani Dziecka będą:

1)        podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu  uczestniczące w wykonywaniu czynności na naszą rzecz tj.: przedsiębiorstwo zajmujące się obsługą systemu UONET+,

2)         inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa tj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Gmina,

3)         w przypadku komunikacji drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych osobowych będzie operator poczty elektronicznej, a w przypadku komunikacji pocztą tradycyjną – operator pocztowy.

Dane osobowe Pani/Pana Dziecka przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (w celu archiwizacji).

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe Pani/Pana/Dziecka Zespół Szkół w Otfinowie pozyskał od Burmistrza Gminy Żabno.

Dane osobowe Pana/Pani Dziecka nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).