STYPENDIUM SZKOLNE 2015/16

STYPENDIUM SZKOLNE

         Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2015/16 należy składać w terminie do 15 września 2015 r. w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli  w Żabnie, Rynek 29 w godzinach od 730 do 1500.

Pomoc materialna przysługuje:

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych –  do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł dochód netto ( obowiązuje od 1 października) 

Stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenie o dochodach tj.

 1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskiwanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku),
 3. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 4. zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej,
 5. zaświadczenie lub nakaz płatniczy o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych,
 6. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów
 7. decyzja lub odcinek renty/emerytury,
 8. zaświadczenie z uczelni dla studiujących członków rodziny,
 9. w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz: a) zasady ogólne - zaświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy, b) ryczałt - oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej uzyskanym w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
 10. pieczątka szkoły do, której uczeń będzie uczęszczał.  

Dochód z 1ha przeliczeniowego wynosi 288 zł

 

Pliki do pobrania