Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Regulamin dowozu dzieci

Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie ich przewozu  do i ze szkół w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

1. Jeżeli droga ucznia do szkoły przekracza odległości określone w ustawie  o systemie oświaty(art.17 ust.1i2) obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniowi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:

•   3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych,

•   4 km – w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych.

2. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest gmina Żabno.

3.W jej imieniu organizacją dowozów zajmuje się Dyrekcja.

4.Listę uczniów dowożonych ustala Dyrektor szkoły.

5.Organizator dowozów określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego.

6.Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.

7.Rodzic, który odbiera dziecko ze szkoły własnym środkiem transportu zobowiązany  jest do poinformowania o tym fakcie dyrekcję szkoły lub wychowawcę świetlicy.

8.Szkoła zobowiązana jest dostosować tygodniowy plan zajęć do terminów dowożenia uczniów.

9.Za bezpieczeństwo uczniów oczekujących na przystankach do czasu przyjazdu autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice. Rodzice mogą upoważnić do opieki nad dziećmi jednego ,,dyżurnego’’ rodzica.

10.Uczniowie wsiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.

11.Zadania opiekuna:

•Po przyjeździe autobusu na przystanek opiekun wysiada z autobusu i wpuszcza uczniów  do środka autobusu.

•Po przyjeździe na teren szkoły uczniowie przechodzą pod opiekę nauczycieli dyżurujących w szkole.

•W czasie odwozu opiekun oczekuje na uczniów w holu szkoły, kolejne grupy wychowawca świetlicy lub wychowawca klas/grupy odprowadza na przystanek.

Po dojechaniu do kolejnych przystanków opiekun wysiada pierwszy, jeśli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę ulicy, opiekun przeprowadza ich. Od tego momentu za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają rodzice.

•Opiekun przy dowożeniu  ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili przekazania ich wychowawcy świetlicy lub wychowawcy klasy – przywóz do szkoły – oraz do chwili wyjścia z autobusu na przystanku w danej miejscowości - odwóz ze szkoły.

•Opiekun decyduje o wpuszczaniu i wypuszczaniu uczniów z autobusu w odpowiednich miejscach (ustalonych przystankach), sprawdza obecność wśród dowożonych uczniów, podejmuje decyzje, co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem decyzje  co do dalszego postępowania.

•W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu dostarczenia pojazdu zastępczego.

•Opiekun współpracuje z Dyrektorem oraz wychowawcami świetlicy w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, bezpieczeństwa oraz prawidłowego zachowania uczniów.

12.Prawa i obowiązki uczniów:

•Uczniowie dowożeni mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz poleceń opiekunów dowozów.

•Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekuna.

•Uczniom w czasie jazdy nie wolno:

     ► wsiadać lub wysiadać bez zgody lub pod nieobecność opiekuna

     ► wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,  

     ► zachowywać się w sposób hałaśliwy lub stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących z nim osób,

     ► rozmawiać z kierowcą.

•Za zniszczenia spowodowane w autobusie przez ucznia odpowiada finansowo jego rodzic.

13.Szkoła ma obowiązek reagować zgodnie z zapisami statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące negatywnych zachowań uczniów.

14.Niniejszy regulamin przedstawiony jest przez wychowawców wszystkim dowożonym uczniom oraz rodzicom tych uczniów na pierwszym spotkaniu klasowym we wrześniu.

15.W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują:

• podczas trwania dowozów – opiekun

• w innym czasie – Dyrekcja szkoły.

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, że dnia 02.09.2019r. zapoznałem(am) się z treścią Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie ich przewozu do i ze szkół  i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

Imię i nazwisko opiekuna: Bernadeta Kózka

Imię i nazwisko kierowcy autobusu szkolnego: Ryszard Dziubla

Data:  02.09.2019.