Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Kryteria ocen z zachowania

§ 64

1. Podstawą do ustalenia oceny  zachowania jest ilość i kategoria wpisów w e-dzienniku w zakładce UWAGI.

2. Ocenę  zachowania wystawia wychowawca.

3. Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia wychowawca kieruje się ponadto:

a) opinią nauczycieli;

b) opinią uczniów danej klasy;

c) samooceną ucznia.

4. Wyjściową oceną zachowania jest ocena: dobra.

5. Ocena  zachowania ustalona na koniec roku szkolnego uwzględnia ocenę z pierwszego półrocza.

6. Zachowanie ucznia poza szkołą wpływa na ocenę, o ile wychowawca został o nim poinformowany.

7. Ocena zachowania ucznia nie podlega zmianie w trybie decyzji administracyjnej.

8. Zasady wystawiania ocen  zachowania:

ZACHOWANIE WZOROWE

Stosunek do obowiązków szkolnych, reprezentowanie szkoły, zachowanie na lekcji:

 • uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości,
 • zawsze jest przygotowany do lekcji lecz dopuszcza się 2 razy w półroczu zgłoszenie np. lub bz.
 • sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,
 • bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu, godnie reprezentuje szkołę,
 • pilnie uważa na lekcjach,
 • nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
 • nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,
 • ma nie więcej niż jedną uwagę w półroczu zapisaną w e-dzienniku,
 • ma nie więcej niż 3 spóźnienia w semestrze,
 • bez zastrzeżeń przestrzega zapisów statutu i innych dokumentów wewnątrzszkolnych,
 • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie,
 • nie otrzymał nagany wychowawcy ani nagany dyrektora.

Kultura osobista, kultura języka:

 • nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa,
 • jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
 • wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą,
 • zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą,
 • zawsze kulturalnie rozmawia z osobami dorosłymi i rówieśnikami,
 • szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne.

Zaangażowanie społeczne:

 • umie współżyć w zespole,
 • jest uczynny, chętnie pomaga innym,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • jest zaangażowany w życie klasy i szkoły,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy przemocy, agresji i brutalności,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
 • wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły,
 • chętnie bierz udział w akcjach charytatywnych.

Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie norm etycznych:

 • sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
 • jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 • w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia
  i je eliminuje,
 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • nie ulega nałogom.

 

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE 

Stosunek do obowiązków szkolnych, reprezentowanie szkoły, zachowanie na lekcji:

 • osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości,
 • zawsze jest przygotowany do lekcji lecz dopuszcza się 3 razy w półroczu zgłoszenie np. lub bz,
 • wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań
  na prośbę nauczyciela,
 • angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • pilnie uważa na lekcjach,
 • ma nie więcej niż jedną godzinę nieusprawiedliwioną w półroczu,
 • nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
 • może mieć nie więcej niż 2 spóźnienia w semestrze,
 • może mieć nie więcej niż trzy uwagi w półroczu zapisane w e-dzienniku,
 • nie otrzymał nagany wychowawcy ani nagany dyrektora,
 • zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania.
 • przestrzega zapisów statutu i innych dokumentów wewnątrzszkolnych,

Kultura osobista, kultura języka:

 • nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,
 • jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
 • zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,
 • nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

Zaangażowanie społeczne:

 • umie współżyć w zespole,
 • jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,
 • bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji.
 • angażuje się w życie klasy,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie norm etycznych:

 • zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią,
 • nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 • właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
 • po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu,
 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • nie ulega nałogom.

 

 

ZACHOWANIE DOBRE 

Stosunek do obowiązków szkolnych, reprezentowanie szkoły, zachowanie na lekcji:

 • osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości,
 • jest przygotowany do lekcji  lecz dopuszcza się 4 razy w półroczu zgłoszenie np. lub bz,
 • podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
 • uważa na lekcjach,
 • wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,
 • ma  nie więcej niż 7 godzin nieusprawiedliwionych,
 • uczeń otrzymał w semestrze więcej wpisów pozytywnych niż negatywnych (o niskiej szkodliwości)
 • może pięciokrotnie w semestrze spóźnić się na lekcje,
 • systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia,
 • przestrzega zapisów statutu i innych dokumentów wewnątrzszkolnych,

Kultura osobista, kultura języka:

 • zachowuje się odpowiednio do sytuacji,
 • nie używa wulgarnych słów,
 • stosuje zwroty grzecznościowe,
 • nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

Zaangażowanie społeczne:

 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymał naganny wychowawcy ani dyrektora szkoły),
 • wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
 • angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,
 • nie przejawia agresji słownej i fizycznej.
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • dba o honor i tradycje szkoły.

Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie norm etycznych:

 • jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią,
 • stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,
 • nie ulega nałogom.

 

  

ZACHOWANIE POPRAWNE

Stosunek do obowiązków szkolnych, reprezentowanie szkoły, zachowanie na lekcji:

 • uczy się na minimum swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału,
 • motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,
 • wykonuje polecenia nauczyciela,
 • zdarza mu się nie przygotować do lekcji (maksymalnie 10 razy w semestrze otrzymał np. lub bz),
 • pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,
 • posiada więcej uwag negatywnych niż pozytywnych,
 • ma nie więcej niż 14 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu,
 • może mieć maksymalnie 5 spóźnień w półroczu,
 • otrzymał 1 naganę wychowawcy,
 • zdarza mu się naruszać zapisy statutu i innych dokumentów wewnątrzszkolnych,

Kultura osobista, kultura języka:

 • wykazuje elementarną kulturę osobistą,
 • czasami nie zmienia obuwia,
 • dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd, nosi odpowiedni strój szkolny.

Zaangażowanie społeczne:

 • nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,
 • wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania.

Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie norm etycznych:

 • jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,
 • uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty,
 • nie ulega nałogom.

 

 

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE 

Stosunek do obowiązków szkolnych, reprezentowanie szkoły, zachowanie na lekcji:

 • uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
 • nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nie przygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.),
 • nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,
 • zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,
 • nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,
 • zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania),
 • ma powyżej 6 spóźnień w semestrze,
 • ma powyżej 14 godzin nieusprawiedliwionych w półroczu,
 • przeważa ilość wpisów negatywnych typu:

- aroganckie zachowanie wobec nauczyciela,       

- zaczepki fizyczne,      

 - używanie wulgarnego słownictwa,       

- niszczenie rzeczy innych,      

 - samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji oraz przed i po lekcjach (dojeżdżający),       

- używanie telefonów komórkowych podczas lekcji i w szkole,       

- ucieczka z lekcji,       

- okłamywanie nauczyciela,       

- rozpowszechnianie, posiadanie treści pornograficznych,       

- publikowanie lub udostępnianie treści multimedialnych bez zgody lub wiedzy osoby,  której one dotyczą,  umieszczanie obraźliwych komentarzy np. na portalach społecznościowych,      

- niewykonywanie przyjętego na siebie zobowiązania,        

- samowolne dopisywanie ocen w dzienniku,        

- nieoddanie książek do biblioteki szkolnej na tydzień prze klasyfikacją,        

- inne rażące przewinienia.  

 • często narusza zapisy statutu i innych dokumentów wewnątrzszkolnych,
 • uczeń otrzymał 2 nagany wychowawcy.

Kultura osobista, kultura języka:

 • przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,
 • używa wulgarnych słów,
 • często nie zmienia obuwia,
 • nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
 • nie nosi stosownego ubioru szkolnego.

Zaangażowanie społeczne:

 • nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela,
 • w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną,
 • zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),
 • nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego,
 • niszczy mienie innych osób i społeczne,
 • stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,
 • kłamie, oszukuje,
 • ma negatywny wpływ na innych,
 • celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,
 • są na niego skargi spoza szkoły.

Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie norm etycznych:

 • nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
 • nie dba o własną godność osobistą,
 • brak u niego poczucia winy i skruchy,
 • często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę,
 • stosuje szkodliwe używki.

 

 

ZACHOWANIE NAGANNE 

Stosunek do obowiązków szkolnych, reprezentowanie szkoły, zachowanie na lekcji:

 • uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
 • nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.),
 • jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
 • nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,
 • ma powyżej 7 spóźnień w semestrze,
 • bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych,
 • w ciągu semestru ma powyżej 21 godzin nieusprawiedliwionych,
 • w semestrze otrzymał przeważającą liczbę uwag negatywnych nad pozytywnymi, typu:

- aroganckie zachowanie wobec nauczyciela,       

- zaczepki fizyczne,       

- używanie wulgarnego słownictwa,      

- niszczenie rzeczy innych,       

- samowolne opuszczanie terenu szkoły w czasie lekcji oraz przed i po lekcjach
(dojeżdżający),       

- używanie telefonów komórkowych podczas lekcji i w szkole,       

- ucieczka z lekcji,       

- okłamywanie nauczyciela,       

- rozpowszechnianie, posiadanie treści pornograficznych,       

- publikowanie lub udostępnianie treści multimedialnych bez zgody lub wiedzy osoby, której one dotyczą,  umieszczanie obraźliwych komentarzy np. na portalach społecznościowych,          

- niewykonywanie przyjętego na siebie zobowiązania,        

- samowolne dopisywanie ocen w dzienniku,        

- nieoddanie książek do biblioteki szkolnej na tydzień prze klasyfikacją,        

- udział w bójce,        

- niszczenie sprzętu, mebli i otoczenia,        

- pobicie,       

- kradzież,        

- zastraszanie,

- wyłudzanie pieniędzy,        

- psychiczne znęcanie się nad innymi,        

- picie alkoholu, palenie papierosów,        

- zażywanie środków uzależniających i odurzających,        

- wnoszenie alkoholu do szkoły, środków odurzających lub narzędzi zagrażających zdrowiu lub życiu (noże, broń),        

- fałszowanie usprawiedliwień, podpisów rodziców i innych dokumentów szkolnych,        

- inne czyny naganne.  

 • często narusza zapisy statutu i innych dokumentów wewnątrzszkolnych,
 • otrzymał naganne dyrektora szkoły.

Kultura osobista, kultura języka:

 • nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,
 • nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,
 • demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów itp.),
 • nie zmienia obuwia
 • wygląda nieestetycznie, ma niestosowny strój.
 • uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji,) prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp.,

Zaangażowanie społeczne:

 • celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia,
 • kłamie, oszukuje,
 • jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,
 • jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),
 • komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,
 • odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,
 • destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych,
 • celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.),
 • są na niego skargi spoza szkoły,
 • swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,
 • demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań,
 • wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia, cyberprzemoc),
 • przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje.

Dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie i zachowanie norm etycznych:

 • nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
 • brak u niego poczucia winy i skruchy,
 • nie dba o własne zdrowie i godność osobistą,
 • stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów,
 • ulega nałogom.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia usprawiedliwienia lub zwolnienia lekarskiego za godziny nieobecne lub spóźnienia. Sposób usprawiedliwiania nieobecności jest zawarty w statucie szkoły.

     2. Poprzez wykroczenie rozumie się:

 • Konflikt z prawem,
 • Znieważanie osoby funkcjonariusza publicznego,
 • Przyjście do szkoły pod wpływem alkoholu lub narkotyków,
 • Działania ścigane z urzędu: przemoc fizyczna, psychiczna, kradzieże, wyłudzenia, pobicia, cyberprzemoc.

      3. Szczegółowe procedury postępowania w przypadkach:

 • Cyberprzemocy,
 • Korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w szkole,
 • Zachowania się uczniów podczas przerw międzylekcyjnych,
 • Zachowania się uczniów podczas wycieczek znajdują się w statucie szkoły.

 

 4. Jeżeli ilość uwag negatywnych w znaczący sposób przekracza ilość pozytywnych to uczeń traci funkcję społeczną w klasie oraz zostaje       wydalony z Samorządu Uczniowskiego.

5. Uczeń, który otrzyma w półroczu naganę dyrektora, otrzymuje ocenę o stopień niższą niż wynika to z uzyskanych przez niego w półroczu/ roku wpisów .

6. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę roczną zachowania, jeżeli spełnia następujące warunki:

   1) dopuszczał się łamania postanowień regulaminu szkolnego, ale po interwencji wychowawcy, pedagoga, dyrektora lub rodziców nastąpiła   poprawa zachowania wyrażająca się brakiem negatywnych uwag dotyczących jego osoby;

     2) zgłosił wychowawcy zastrzeżenia do przewidywanej oceny zachowania do dwóch dni od momentu poinformowania o ocenie.

7. Wychowawca do dwóch dni od momentu zgłoszenia przez ucznia zastrzeżeń rozpatruje jego wniosek.

 8. Wychowawca ustala ocenę wyższą lub utrzymuje wcześniej proponowaną oraz informuje o tym ucznia nie później niż dwa dni przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej.