Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

WSTĘP:

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony: http://zsotfinow.szkolnastrona.pl/

Data publikacji strony internetowej: 20.08.2010r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 18.05.2015r.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
  • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

   • podwyższony kontrast
   • możliwość powiększenia liter
   • podświetlane linki
   • mapa strony
   • skala szarości
   • jasne tło

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą odpowiedzialną jest Pani Iwona Cisek-Szostek, adres poczty elektronicznej: otfgim@interia.pl  lub nawiązywać kontakt pod numerem telefonu: 146452306

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek szkoły w Otfinowie dla uczniów klas IV – VIII:

Do budynku prowadzą 2 wejścia (pierwsze frontowe dla pracowników, rodziców i interesantów  oraz drugie wejście od tyłu budynku przeznaczone dla uczniów, gdyż wejście to prowadzi prosto do szatni). Do obu wejść prowadzą schody  (w budynku tym nie ma wind, podjazdu ani toalet dla osób niepełnosprawnych).

Obok budynku na terenie szkoły znajduje się parking lecz nie mam on wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W tym budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Budynek szkoły w Gorzycach dla klas: przedszkolnych oraz I – III.

Do budynku prowadzą 2 wejścia (pierwsze frontowe dla pracowników, rodziców  i interesantów oraz drugie wejście od tyłu budynku przeznaczone dla uczniów ,gdyż wejście to prowadzi prosto do szatni). Do obu wejść prowadzą schody , lecz wejście dla uczniów dodatkowo posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych (w budynku tym nie ma wind ani toalet dla osób niepełnosprawnych).

Obok budynku na terenie szkoły znajduje się parking lecz nie mam on wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W tym budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.