Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Organizacja świetlicy

1. Do świetlicy uczęszczają uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym, oraz uczniowie, którzy  mają świetlicę wynikającą z planu lekcji.

2. Wszyscy uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem mają obowiązek zgłosić się do wychowawcy świetlicy natychmiast po wejściu do szkoły oraz po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

3. Uczniowie mogą być zwalniani z zajęć świetlicowych tylko w formie pisemnej przez rodziców.

4. Wychowawca świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów dojeżdżających od chwili ich zgłoszenia do szkoły (oczekuje na nich przed budynkiem szkoły) do chwili rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do chwili przekazania opiekunowi w autobusie szkolnym.

5. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Dyrektora Szkoły (wicedyrektora) o problemach zaistniałych podczas zajęć w świetlicy szkolnej.

6. O złym zachowaniu uczniów dojeżdżających wychowawcy świetlicy powiadamiają wychowawcę klasy, który rozlicza uczniów zgodnie ze Statutem Szkoły. Wychowawca okresowo zawiadamia rodziców o złym zachowaniu ich dzieci.

7. W przypadkach skrajnych, kiedy działania szkoły nie przynoszą poprawy zachowania uczniów, pedagog szkolny przeprowadza rozmowy z uczniem i jego rodzicami.

8. Wychowawcy świetlicy mają obowiązek prowadzić zajęcia związane z zasadami ruchu drogowego, bezpieczeństwa poruszania się po drodze, szczególnie w zakresie przejazdów środkami komunikacji masowej