Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Świetlica

 

   Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
    W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.  

Cele i zadania świetlicy:

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom dojeżdżającym i oczekującym na zajęcia zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji oraz spożycia gorących posiłków.

Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

  1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą w godzinach przed lekcjami i po lekcjach.
  2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
  3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
  4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
  5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
  6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
  7. Sprawują opiekę nad dożywianiem.