Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Otfinowie

Świetlica

Świetlica szkolna czynna:

Poniedziałek    7.00 - 14.40

Wtorek             7.00 - 14.40

Środa                7.00 - 14.00

Czwartek          7.00 - 14.40

Piątek                7.00 - 14.00

 

   Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
    W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan pracy szkoły.  

Cele i zadania świetlicy:

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom dojeżdżającym i oczekującym na zajęcia zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości, pomocy w nauce, odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji oraz spożycia gorących posiłków.

Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 1. Zorganizowaną opiekę wychowawczą w godzinach przed lekcjami i po lekcjach.
 2. Kształtują nawyki kultury osobistej i współżycia w grupie.
 3. Rozwijają zainteresowania oraz zdolności.
 4. Wdrażają do samodzielnej pracy umysłowej.
 5. Udzielają pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
 6. Organizują właściwy i kulturalny wypoczynek.
 7. Sprawują opiekę nad dożywianiem.

 

Do zadań świetlicy należy:  

 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej;                                                                                                 
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej,                                
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć rozwijających zdolności manualne i artystyczne, zajęć umuzykalniających;                              
 • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;                                                        
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia - rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności uczniów;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy, -sprawowanie opieki nad dziećmi w stołówce.

 

Wszystkie zadania wychowawcy realizują w oparciu o wcześniej opracowaną na cały rok szkolny tematykę zajęć. 

 

 

Artykuły